trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology cho VMware* – Phiên bản 1.7 HW

19733
1/14/2021

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển Intel® QuickAssist Technology mềm dành cho VMware*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • VMware*
  • Kích thước: 879.4 KB
  • SHA1: 3B78D5CC64544056EA2C2979F7956729C78C19E4

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) dành cho VMware*.

Tham khảo tệp Ghi chú Phát hành để biết thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.