Intel® QuickAssist Technology điều khiển cho Windows* – Phiên bản phần mềm 1.7

19732
6/17/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều Intel® QAT hỗ trợ cho Intel® QuickAssist Technology sản phẩm dành cho Windows*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 41.5 MB
  • SHA1: 2372CA38564314A819C21B3E228F5C5EA22BF1ED

Mô tả chi tiết

Mục đích
Tải xuống Trình điều Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) cho Windows*.

Tham khảo tập tin README hoặc https://01.org/intel-quickassist-technology thông tin chi tiết về hướng dẫn cài đặt của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.