Gói trình điều khiển cho bộ máy tính xách ® Intel® NUC M15

19731
3/31/2021

Giới thiệu

Gói trình điều khiển cho ® máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710, LAPBC510

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.4 GB
 • SHA1: E582A8032B7166C0A01A6F72F71F0CAC6404A980

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510 & Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710, tháng 8 năm 2021.

Lưu ý

Vì trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 phải được cài đặt theo thứ tự nhất định, trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua mạng Intel® Driver & Support Assistant.

Cập nhật

 • Trình điều khiển cơ sở iTouch THC
  • Từ phiên bản 3.0.0.204 đến phiên bản 3.0.100.223

Bao gồm các trình điều khiển và các phiên bản sau:

 • Audio_InstallPackage-Win10-1.3
 • Bluetooth-Win10-22.40.0
 • Camera-Win10-60.19041.1.3035
 • Chipset-Win10-10.1.18460.8229
 • Dynamic_Tuning_(DTT)-Win10-8.7.10401.16510
 • GFX-Win10-27.20.100.8729
 • GNA_Scoring_Accelerator-Win10-2.00.00.1047
 • HID_Event_Filter-Win10-2.2.1.383
 • Integrated_Sensor_Hub_(ISH)-Win10-5.4.1.4449
 • Intel_Context_Service_(ICSS)-Win10-8.7.10401.16510
 • iTouch_THC_Base_Driver-Win10-3.0.100.223
 • KB_LED_Service-Win10-1.0.0.4
 • ME-Win10-15.0.10.1508
 • Serial_IO-Win10-30.100.2104.1
 • Thunderbolt-Win10-77
 • TouchPad-Win10-27.1.84.6
 • Wireless-Win10-22.40.0

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.