Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710 &LAPBC510

19731
1/16/2024

Giới thiệu

Gói trình điều khiển cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay M15 Intel® NUC - LAPBC710, LAPBC510

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 1.7 GB
 • SHA1: A4C741EEBC073EFA8AF0D1E833D79A37D26BEDD5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Gói trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 - LAP BC 710&; LAPBC510, dành cho Windows 10 và Windows 11.

Quan trọng

Trình điều khiển cho Bộ máy tính xách tay Intel® NUC M15 phải được cài đặt theo một thứ tự nhất định, như được hiển thị trong hướng dẫn cài đặt trình điều khiển, vì vậy trình điều khiển sẽ không khả dụng thông qua Intel® Driver & Support Assistant.

Lưu ý

Chứa các trình điều khiển và phiên bản dưới đây. Các mục in đậm sẽ được cập nhật.

 • Audio_InstallPackage - 1.7
 • Bluetooth - 22.230.0.2
 • Máy ảnh - 60.22000.6.5560
 • Chipset - 10.1.19376.8374
 • Công nghệ điều chỉnh động (DTT) - 8.7.10802.26924-V2
 • Đồ họa - 31.0.101.4575
 • GNA_Scoring_Accelerator - 3.0.0.1400
 • HID_Event_Filter-Win10 - 2.2.2.1
 • Integrated_Sensor_Hub_(ISH)-Win10 - 5.4.1.4474
 • Intel_Context_Service_(ICSS)-Win10 - 8.7.10700.22502
 • iTouch_THC_Base_Driver-Win10 - 3.0.101.258
 • KB_LED_Service-Win10 - 1.0.0.5
 • TÔI - 15.0.42.2268
 • RST - 18.6.1.1016.1
 • Serial_IO - 30.100.2198.8
 • Thunderbolt - 1.41.1340.0 (Rev88)
 • Bàn di chuột - 27.2.85.9
 • Không dây - 22.230.0.8

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.