Trình điều khiển Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) cho Intel®® NUC 8 Compute Element

19730
1/12/2021

Giới thiệu

Trình điều khiển Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) cho Intel®® NUC 8 Compute Element CM8v7CB, CM8i7CB, CM8v5CB, CM8i5CB, CM8i3CB, CM8PCB. CM8CCB

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 200.2 KB
  • SHA1: F3CB5D62F6EE3A54B6417A33C9CF8DD5CD9902A7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel Trusted Execution Technology (Intel® TXT). Trình điều khiển Intel TXT là bắt buộc đối với Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật nền tảng.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.