Intel® Rapid Storage Technology điều khiển tốt cho NUC11TN

19722
1/11/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Intel® Rapid Storage Technology điều khiển cho NUC11TN

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30.5 MB
  • SHA1: 7C26D79EDD4030AA331B4210C162E8F0AF318793

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

    • Cấu hình và bảo trì ổ đĩa RAID
    • Intel® RST

Lưu ý:
Trước khi cài đặt trình điều khiển RST, hãy đảm bảo rằng VMD đã được bật trong BIOS.

Nên chọn những tệp nào?

Tải xuống và giải nén RST-Win10-18.1.0.1028.zip và thực hiện SetupRST.exe

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.