trình điều khiển Intel® Serial IO cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11

19719
1/10/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ GPIO cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 38A9489F77A80DFE73B353F371B75B4AD3D98256

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ GPIO cho Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 Pro.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Card?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.