Intel® Management Engine điều khiển phù hợp cho NUC11TNK

19714
1/10/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này Intel® Management Engine trình điều khiển cho Intel® NUC11TNK,

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 221.7 MB
  • SHA1: 8CA4D204743D61F8438EE39F56A87B3D7CA06A89

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các Intel® Management Engine (Intel® ME) cho Intel NUC11TN.

Trình cài Intel ME phát hiện các chức năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Phiên bản gói xuất hiện trong Ứng dụng & Tính năng: 2044.15.0.1941
Phiên bản trình điều khiển xuất hiện trong Trình quản lý thiết bị: 2040.100.0.1029

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.