Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5

19704
1/11/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 65.2 KB
  • SHA1: 6AF9FE64C0594834B1D366C4418CA6A0A8595CF3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) và chương trình cơ sở. Trình điều khiển Intel TXE cần thiết cho Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật của nền tảng.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.