Trình điều khiển mạng onboard cho bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 23X

19681
5/16/2022

Giới thiệu

Cung cấp bản phát hành trình điều khiển mạng onboard Intel® Server Board dòng S1200SP

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 743.8 MB
  • SHA1: C6289E2ADEDD59D24F9646962DD1C85C46F9D64C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển mạng onboard Intel® Server Board dòng S1200SP dựa trên Chipset Intel 23X.

Ghi chú quan trọng
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho máy tính Intel Server Board:

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.