Trình điều khiển mạng onboard cho các bo® mạch máy chủ và hệ thống Intel dựa trên Chipset Intel® 62X

19679
5/16/2022

Giới thiệu

Cung cấp bản phát hành trình điều khiển mạng onboard cho Intel® Server Board các dòng sản phẩm S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 743.8 MB
  • SHA1: C6289E2ADEDD59D24F9646962DD1C85C46F9D64C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển mạng tích hợp cho Intel® Server Board các dòng S2600WF, S2600BP, S2600ST và M20MYP.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

  • Windows Server 2012R2,2016,2019,2022
  • RHEL 7.9, 8.4, 8.5
  • SLES 12 SP5, 15 SP3
  • ESXi 6.0, 6.5, 6.7, 7.0

Để biết tính tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Lưu ý: Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.