Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Cá nhân hóa thiết bị động Gói GTP-Ext

19667
10/16/2020

Giới thiệu

Bộ điều khiển Intel® Ethernet X710 / XXV710 / XL710 Cá nhân hóa thiết bị động Gói GTP-ext

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 205.6 KB
  • SHA1: 6DC57D8937DACB2EDFAF3D00C5C1519FBB40900D

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 21 tháng 10 năm 2020:

Tải lên lại tệp 615830_gtp-ext.zip. Thay đổi duy nhất đối với nội dung của 615830_gtp-ext.zip là bản cập nhật cho tệp "Dynamic_Device_Personalization_GTP_Ext_Headers_1_0.pdf". Tham chiếu "Intel Confidential" đã bị xóa khỏi tài liệu.

Thông báo Kết thúc Thay đổi, Tháng Mười 21, 2020

=========================

Tổng quan

Sản phẩm Ethernet (EPG) - Gói DDP hỗ trợ GTP với Tiêu đề mở rộng tùy chọn.

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật trình phân tích cú pháp trên bộ điều hợp Intel® Ethernet Controller X710/XXV710/XL710 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tệp gói nhị phân .pkg và tệp tổng kiểm tra cho tệp .pkg.

Hạn chế và điều kiện tiên quyết

Gói này chỉ nên được sử dụng trên bộ điều hợp mang nhãn hiệu Intel® Ethernet Controller X710 / XXV710 / XL710 với phiên bản firmware 6.01 trở lên. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp OEM của bạn để có gói thích hợp.

KHÔNG

  • Tắt nguồn hệ thống của bạn trong khi tải gói xuống bộ chuyển đổi.
  • Xóa NIC trước khi quá trình tải xuống gói hoàn tất.
  • Làm gián đoạn quá trình tải gói xuống bộ điều hợp theo bất kỳ cách nào khác.

Làm như vậy có thể làm cho thiết bị của bạn không sử dụng được và sẽ yêu cầu đặt lại thiết bị.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.