Gói Intel® Ethernet 800 Series Dynamic Device Personalization (DDP) cho Viễn thông (Comms)

19660
8/7/2023

Giới thiệu

Gói Intel® Ethernet 800 Series Dynamic Device Personalization (DDP) cho Viễn thông (Comms)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 322D187C08A8903A89DC4D885A9B4B05B8974C6F

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đính kèm là file 1.3.45.0 DDP Comms package để đăng lên Download Center/Intel.com.


Tài nguyên bổ sung

Trên trang đích của gói hàng, bạn có thể sử dụng lại cùng một văn bản như lần trước trong Mô tả chi tiết > Tài nguyên bổ sung:

Bắt đầu với gói nhị phân Comms phiên bản 1.3.28.0 và trong tương lai, hãy lấy thông tin thiết lập và sử dụng gói Comms từ® Hướng dẫn Công nghệ Viễn thông Cá nhân hóa Thiết bị Động (DDP) Intel Ethernet Controller E810 (bao gồm trong bản tải xuống cùng với gói ice-comms-1.3.xx.x.zip).

Đối với các phiên bản gói nhị phân Comms trước 1.3.28.0, lấy thông tin thiết lập và sử dụng gói Comms từ Hướng dẫn Công nghệ Viễn thông (https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/618651) Cá nhân hóa Thiết bị Động (DDP) của Bộ điều khiển Ethernet® Intel E810.

Để biết thêm thông tin, hãy xem lại readme.txt được bao gồm trong bản tải xuống này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.