Trình điều khiển video tích hợp cho Windows* Server 2016 dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 23X

19659
2/9/2021

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển video tích hợp Windows* dành cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.5 MB
  • SHA1: 7C489EC51F1ADE47FDCB654B99F5BC5E80A1FC37

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển video tích hợp Emulex* Windows* dành cho Gia đình Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SP.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.