Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Bo® mạch và Hệ thống Máy chủ Intel Dựa trên Chipset Intel® 61X

19658
3/30/2022

Giới thiệu

Bộ Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF cho Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP và S2600CW

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.9 MB
  • SHA1: B3424CEB2AA5254E56E15A8041E261C7592F2061

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp giải pháp Intel® Chipset Device Software cho Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP và S2600CW dựa trên Chipset Intel 61X.

Hệ Intel® Chipset Device Software đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này mô tả về hệ điều hành cách định cấu hình các thành phần chipset Intel® để đảm bảo các chức năng của tính năng sau đúng:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho máy tính Intel Server Board:
Intel® Server Board dòng S2600WT
Intel® Server Board dòng S2600KP
Intel® Server Board dòng S2600TP
Intel® Server Board dòng S2600CW

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.