Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Intel® Server Boards và Hệ thống Dựa trên Chipset Intel® 61X

19658
8/26/2019

Giới thiệu

Bộ Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF cho Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP và S2600CW

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 3.4 MB
  • SHA1: DF868A7010C407E3C68C524BFEDFAACEBD8D4875

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp khả Intel® Chipset Device Software dành cho Intel® Server Board S2600WT, S2600KP, S2600TP và S2600CW dựa trên Chipset Intel 61X.

Bộ điều Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tập tin này nêu lên hệ điều hành cách cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo rằng các tính năng sau đây hoạt động chính xác:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho bộ điều Intel Server Board:
Intel® Server Board S2600WT Family
Intel® Server Board S2600KP Family
Intel® Server Board S2600TP Family
Intel® Server Board S2600CW Family

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.