Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho Intel® Server Boards và Hệ thống Dựa trên Chipset Intel® 23X

19657
8/26/2019

Giới thiệu

Công Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows* INF vào hệ thống mục tiêu dựa trên Chipset Intel 23X.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 3.4 MB
  • SHA1: DF868A7010C407E3C68C524BFEDFAACEBD8D4875

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cung cấp sự Intel® Chipset Device Software dụng cho Intel® Server Board S1200SP được trang bị Chipset Intel 23X.

Hệ Intel® Chipset Device Software cài đặt các tệp Windows INF vào hệ thống mục tiêu. Các tệp này nêu lên hệ điều hành cách cấu hình các thành phần chipset Intel® nhằm đảm bảo các tính năng sau đây hoạt động chính xác:

  • Xác định các thành phần chipset Intel® trong Trình quản lý thiết bị

Lưu ý quan trọng:
Tham khảo các trang tương thích hệ điều hành bên dưới để biết các phiên bản Windows* được hỗ trợ dành cho bộ điều Intel Server Board:
Intel® Server Board S1200SP Family

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.