NVIDIA* Graphics Driver cho Intel® NUC 9 Extreme laptop Kits

19656
9/4/2020

Giới thiệu

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA* cho Bộ Intel® NUC 9 Extreme laptop.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 54.9 KB
  • SHA1: 8447807D4343D7A7A0F4B86CE323BF63BAD061C3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA cho Bộ Intel® NUC 9 Extreme Laptop.

Nhấp vào đây để tải xuống phiên bản mới nhất của NVIDIA Graphics Driver.

Lưu ý

Bộ Intel® NUC 9 Extreme Laptop cũng chứa đồ họa HD® Intel. Hãy chắc chắn cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel mới nhất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.