Intel® Serial IO điều khiển hợp lý cho Intel® máy tính xách tay NUC 9 Extreme

19653
9/9/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO điều khiển máy chủ hiệu năng cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 74305298C443095FE4C8271DA0C60B2198D05712

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO điều khiển máy chủ hiệu năng cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits. Trình điều Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.