Bộ phát DL

19643
9/30/2020

Giới thiệu

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho năm 2021.3

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 18.04 LTS*
  • Kích thước: 335.7 KB
  • SHA1: F11CA9B6D416B426CC3DE475255012958607E03E
  • CentOS 7.6*
  • Kích thước: 317 KB
  • SHA1: 7BF2DFFBF658BA9DD02400031FAD2B6D47DDAD33

Mô tả chi tiết

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho năm 2021.3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.