Bộ phát DL

19643
9/30/2020

Giới thiệu

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho OpenCV 4.5.1

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*
  • Kích thước: 363.1 KB
  • SHA1: 7420C0C9E1F05B26DCC4540DD69FB52A4AD0A689
  • CentOS 7.6*
  • Kích thước: 343.8 KB
  • SHA1: 892ED27CE0C38C7B9CCE626A1E88ED435B5A8B4B

Mô tả chi tiết

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho OpenCV 4.5.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.