Trình điều khiển Thẻ Ghi AverMedia* cho các Bộ phận khung Intel® NUC Pro

19642
9/17/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển thẻ chụp AverMedia* cho Intel® NUC 8 Pro Element CMCM2FBAV

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.8 MB
  • SHA1: C0DEC03D079445343466CEA2CBFA8775A9AF4AB7

Mô tả chi tiết

Bản ghi tải xuống này cài đặt trình điều khiển thẻ chụp AverMedia* cho Intel® NUC 8 Pro Element CMCM2FBAV.

Bạn không chắc chắn trình điều khiển nào phù hợp với Intel® NUC của mình?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.