Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN

19639
3/25/2021

Giới thiệu

Sử dụng công cụ này để cập nhật phiên bản Chương trình cơ sở HDMI lên 1.78.2.0.7 trên dòng Intel® NUC, NUC10i3FN, NUC10i5FN, NUC10i7FN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 3.7 MB
  • SHA1: 1FB77CCC7E3414B867C8A2435BCBA4E97935E6A7

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật phiên bản Phần mềm HDMI lên phiên bản 1.78.2.0.7 cho Bộ công cụ Intel® NUC10i3FN, NUC10i5FN và NUC10i7FN.

Lưu ý

Bản cập nhật này là để giảm thiểu sự cố không thể đánh thức màn hình từ chế độ ngủ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.