Cập nhật vi chương trình chạm cho Bộ công ® xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

19638
7/27/2020

Giới thiệu

Cập nhật Touchpad Firmware trên Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 42BFE8C033658B793482B639C1E46BE05FB025DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật Touchpad Firmware trên Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Thận trọng

Không sử dụng chương trình cơ sở này để cập nhật chương trình cơ sở trên Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D của bạn. Nếu bạn làm việc và bàn di chuột ngừng hoạt động, khởi động lại Intel NUC Laptop Kit bàn chạm của bạn sẽ hoạt động lại. Bạn có thể phải khởi động lại nhiều lần.

Cập nhật

Các tính năng sau đã được cố định/cập nhật:

  • Bàn chạm đóng băng
  • Bàn chạm bị tụt lại

Lưu ý

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ dụng cụ Máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme:

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.