Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.00 đến 7.00)

19637
7/14/2020

Giới thiệu

Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (chỉ 8.00 đến 7.00)

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 184.6 MB
 • SHA256: 080915A40246B5931A5026FBE444083EC37A96A9CBC556C2F4C4D9046AC3E588

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Lưu ý: Các tệp này chỉ dành cho Hạ cấp từ NVM 8.00 xuống NVM 7.00.

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động được đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện đầu tiên, tiếp theo là cài đặt các trình điều khiển phù hợp.

Gói tải xuống này chỉ hỗ trợ đường dẫn hạ cấp sau:

Phiên bản NVM hiện tại: 8.00

Phiên bản hạ cấp được hỗ trợ: 7.00

Phiên bản hạ cấp SW/Driver: 24.0, 24.1, 24.2

Các tệp đi kèm

 • 700Series_NVMDowngradePackage_v8_00_to_v7_00.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_EFI.zip
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_ESX.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_FreeBSD.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Linux.tar.gz
  • 700Series_NVMDowngradePackage_v7_00_Windows.exe

Chủ đề liên quan

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.