Trình điều khiển Linux* RDMA cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet E810 và X722

19632
7/22/2021

Giới thiệu

Cung cấp Trình điều khiển Linux* RDMA cho Bộ điều khiển Intel® Ethernet E810 và X722.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 355.9 KB
  • SHA1: 78D636C199AC213042A85A4E3C838E3BA3E649D6

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển RDMA Linux* cho Intel® Ethernet nối mạng của bạn.

Trình điều khiển irdma hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet nối mạng X722
  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller E810-XXV

irdma-x.x.x.tgz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://downloadcenter.intel.com.

Sự khác biệt giữa các bộ điều hợp được mô tả trong từng phần của README_irdma.txt

Lưu ý: Đối với cả E810 và X722, trình điều khiển LAN tương ứng (đá hoặc i40e) phải được xây dựng từ nguồn có trong bản phát hành này và được cài đặt trên hệ thống của bạn trước khi cài đặt irdma.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.