Intel® Network Adapter Driver cho các thiết bị chuỗi E810 dưới Linux*

19630
3/18/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm ice Linux* Base Driver phiên bản 1.4.11 cho các thiết bị chuỗi E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 956 KB
  • SHA1: 71ADF5CD845DC7C09116042372111F5D21B47C5A

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Ice Linux* Base Drivers cho Intel® Ethernet nối mạng.

Trình điều khiển băng hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Intel® Ethernet Controller E810-XXV

ice-x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các vấn đề đã biết của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.