Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810 —Windows*

19625
4/27/2022

Giới thiệu

Cung cấp Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810 —Windows*. (3.20)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 39.4 MB
  • SHA1: 6C49F5564C1921C67E6A5E80A35D3C37178CFDAE

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 27 tháng 4 năm 2022:

Gói cập nhật NVM 3.20 đã được cập nhật. Nếu bạn hiện đã cài đặt gói cập nhật 3.20 và đang chạy lại gói cập nhật này vì sự thay đổi này, vui lòng lưu ý những điều sau: Một trong các Hình ảnh NVM đã được cập nhật để bật chế độ liên kết 8x10.

Thiết bị bị ảnh hưởng: PBA <M39299-00x>

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tập tin readme được bao gồm để biết thêm thông tin như hướng dẫn cài đặt, giới hạn và điều kiện tiên quyết, và các chi tiết khác.

Giới thiệu về Intel® software điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.