Đồ họa HD Intel® Trình điều khiển kế thừa cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC - NUC6CAY & NUC6SY

19616
6/3/2020

Giới thiệu

Đồ họa HD Intel® Trình điều khiển kế thừa cho Windows® 10 64-bit cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6CAY & NUC6SY

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 355.9 MB
  • SHA256: C4140EA10539CACC81666D633338AE5764321375967E9B4B5DB2277FEEBF1BF4

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển kế thừa Đồ họa HD Intel® cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

(Các) hệ điều hành:
Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật cho người tạo (1703, RS2)
Microsoft Windows® 10-64 - Cập Nhật sáng tạo mùa thu (1709, RS3)
Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm 2018 (1803, RS4)

Các mô hình NUC được hỗ trợ:

NUC6CAx
NUC6ixSYx

Lưu ý: Đây không phải là trình điều khiển đồ họa mới nhất cho hệ thống của bạn.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.