Intel® Serial IO điều khiển cho Intel® NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUCi3PN

19609
5/21/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ dành cho Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: E0B25888452E3E5B7F198FB61A7A191141B28371

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ dành cho Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN.

Trình điều Intel Serial IO cần thiết nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.