Intel® Virtual RAID on CPU điều khiển Windows* (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* cho Gia đình S1200SP

19599
12/6/2019

Giới thiệu

Cung cấp Intel® VROC và Intel® RSTe điều khiển Windows mới cho gia đình S1200SP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 192.4 MB
  • SHA1: DDCB95AE2F6D802A5A390A89A55097F9C9BC3287

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình Intel® Virtual RAID on CPU điều khiển Windows Intel® VROC SATA* cho Intel Server Board S1200SP của bạn.

Intel® VROC SATA, trước đây được gọi là Intel Rapid Storage Technology enterprise (Intgel® RSTe) cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel® (PCH) được định cấu hình cho chế độ RAID.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.2.0.1239
Các Hệ Điều Hành Windows Được Hỗ Trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Intel® VROC so với tài Intel® RSTe trước: Giải thích về thay đổi tên

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.