Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* dành® cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 60X

19598
8/17/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển windows* Intel® RSTe cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S1200RP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 7 family*, Windows 10*, Windows Server 2008 R2 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*
  • Kích thước: 122.6 MB
  • SHA1: 717A282E34D8B83ACEEA5C07B127174C79CD710C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe) Windows* cho Intel® Server Board cho các dòng S2600GZ/S2600GL/S2600JF/S2600WP/S2600CP/S2600CO/S1200RP.

Thông tin gói
Phiên bản gói = 4.5.10.1021
Phiên bản trình điều khiển = 4.5.0.1234
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho S2600GZ và S2600GL
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho S2600JF và S2600WP
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho S2600CP
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho S2600CO
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho S1200RP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.