Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

19596
12/6/2019

Giới thiệu

Cung cấp Intel® VROC điều khiển SATA/Intel® RSTe Windows* cho các dòng S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 192.4 MB
  • SHA1: DDCB95AE2F6D802A5A390A89A55097F9C9BC3287

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA) cho các dòng Bo mạch Máy chủ Intel S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Intel® VROC SATA, trước đây gọi là Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intgel® RSTe) cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Intel Platform Control Hub (PCH) được® cấu hình cho chế độ RAID.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.2.0.1239
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch hoặc hệ thống Máy chủ Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho dòng S2600WT
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ dành cho dòng S2600CW
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho dòng S2600TP
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ dành cho dòng S2600KP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Intel® VROC so với Intel® RSTe trước: Giải thích việc thay đổi tên

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.