Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

19594
4/13/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho bộ điều khiển cơ bản (MR) và bộ điều khiển cơ bản (iMR) Intel® RAID 12Gbs.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*, Red Hat Enterprise Linux 7.7*, Red Hat Enterprise Linux 8.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*, Red Hat Enterprise Linux 7.8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.9*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5*
 • Kích thước: 10.6 MB
 • SHA1: F97FC6BBB3BC80D139E7098477AD8553BE2A27E1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs sau:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • Cấp đầu vào (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.716.02.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

 • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (GA, U1-U3)
 • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (GA,SP1-SP2)
 • Ubuntu*

Lưu ý: Để biết khả năng tương thích hệ điều hành, cũng tham khảo danh sách các hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyên bạn nên nâng cấp Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.