Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 và Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

19594
6/14/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho bộ điều khiển cơ bản (MR) và bộ điều khiển cơ bản (iMR) Intel® RAID 12Gbs.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 31.4 MB
 • SHA1: A1B68CE6A100DFDBBF111D598A29766A8BF76BEF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs sau:

 • Đầy đủ tính năng (MR; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044
 • Cấp đầu vào (iMR; RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080
  • Intel® RAID Controller RS3WC080

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.720.04.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

 • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (U3-U5)
 • SLES* 12 (SP3-SP5), SLES 15 (SP1-SP3)
 • Ubuntu*

Lưu ý: Để biết tính tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất hiện có.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.