Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX

19589
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho các Intel® RAID SSD Cache Controller.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* Intel® RAID SSD Cache Controller hành RCS25ZB040, RCS25ZB040LX.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 6.714.18.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.