Trình điều khiển Windows* dành cho Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX

19589
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID SSD Cache Controller.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1*, Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.714.18.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; cửa sổ 10, 8.1, 8
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bo mạch Máy chủ Intel hoặc hệ thống mà bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.