Trình điều khiển Linux* cho Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080 và Bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

19588
2/1/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho bộ điều khiển cơ động (MR) Intel RAID 6Gbs.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • Kích thước: 31.3 MB
  • SHA1: 55B8D0E8A40B083EAD766EDEECFFA11D6F24919A

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển Intel® RAID 6Gbs hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 60:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.719.03.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

  • RHEL* 7 (U7-U9), RHEL 8 (U2-U4)
  • SLES* 12(SP3-SP5), SLES 15 (SP1-SP3)
  • Ubuntu*

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.