Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Tích hợp RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080 (N), RMS25CB040, RMT3CB080 và bộ điều khiển RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

19587
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển ổ đĩa thể Intel RAID (MR) đầy đủ tính năng.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 8 family*, Windows 8.1*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Bộ điều khiển 6Gbs Intel® RAID 6Gbs hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60:

  • Mô-đun RAID tích hợp của Intel® RMS25PB080(N), RMS25PB040, RMT3PB080, RMS25CB080(N), RMS25CB040, RMT3CB080
  • Intel® RAID Controller RS25AB080, RS25SB008, RS25DB080, RS25NB008, RT3WB080

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.714.18.00
Hỗ trợ Hệ điều hành (OS) = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được hỗ trợ bởi bảng mạch Máy chủ Intel hoặc hệ thống bộ điều khiển RAID được cài đặt trên. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ cho bảng mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị nâng cấp Intel RAID Controller mềm điều khiển lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.