Trung tâm điều khiển dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19586
1/24/2022

Giới thiệu

Ứng dụng Trung tâm Điều khiển cung cấp khả năng điều khiển và giám sát hệ thống RGB cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Mô tả chi tiết

Mục đích

Ứng dụng Trung tâm Điều khiển cung cấp khả năng điều khiển đèn LED RGB, giám sát hệ thống và kiểm soát một số biến số, từ quạt đến sạc pin, cho bộ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Cách tải xuống

Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Trung tâm Điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.