Trình điều khiển Linux* cho RAID RS3YC tích hợp của Intel®

19580
4/13/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3YC (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Ubuntu Family*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3YC (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.712.02.00
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ dành cho dòng S2600CW

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.