BMC Video Driver Linux* tích hợp cho các Hệ thống Máy chủ Dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19578
4/14/2020

Giới thiệu

BMC Video Driver Linux * tích hợp cho các Hệ thống Máy chủ dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB (v.1.13.4)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 7.7 MB
  • SHA1: D7005F426818938879C55B0C52892D014B5C8714

Mô tả chi tiết

ReadMe Trình điều khiển ASPEED Graphics Linux DRM

1.Mô tả:
RPM và SRPM cho Trình điều khiển ASPEED Graphics Linux DRM

2.Hỗ trợ Chipset Đồ họa ASPEED:
AST1100/1300/1400/2000/2050/2100/2150/2200/2300/2400/2500/2510/2530

3.Hỗ trợ phân phối Linux:
RPMS:
>> RHEL/CentOS 7.0 x86_64: 3.10.0-123.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.1 x86_64: 3.10.0-229.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.2 x86_64: 3.10.0-327.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.3 x86_64: 3.10.0-514.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.4 x86_64: 3.10.0-693.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.5 x86_64: 3.10.0-862.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.6 x86_64: 3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.7 x86_64: 3.10.0-1062.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 8.0 x86_64: 4.18.0-80.el8.x86_64.rpm
>> SLES12 SP2 x86_64: 4.4.21-69-default.x86_64.rpm
>> SLES12 SP3 x86_64: 4.4.73-5-default.x86_64.rpm
>> SLES12 SP4 x86_64: 4.12.14-94.41-default.x86_64.rpm
>> SLES15 x86_64: 4.12.14-23-default.x86_64.rpm
>> SLES15 SP1 x86_64: 4.12.14-195-default.x86_64.rpm

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.