Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* dành cho Dòng S1200SP

19575
9/30/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Linux* cho dòng S1200SP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Linux* 2 (ESRT2) cho dòng S1200SP.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = v18.02.2019.0603
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S1200SP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt RHEL 7.x
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt RHEL 6.x
Hướng dẫn sử dụng cho ESRT2
Hướng dẫn tương tác cho ESRT2

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.