Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Windows* 2 (ESRT2) cho gia đình S1200SP

19574
12/12/2018

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Windows* cho gia đình S1200SP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Windows* 2 (ESRT2) cho gia đình S1200SP.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = v18.01.2018.1107
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bảng mạch hoặc hệ thống Máy chủ Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S1200SP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng cho ESRT2
Hướng dẫn tương tác cho ESRT2

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.