Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR)

19570
4/13/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC 12Gbs (Bộ điều khiển tích hợp trên dòng AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR cho dòng S2600TP và S2600KP).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • Kích thước: 31.4 MB
  • SHA1: A1B68CE6A100DFDBBF111D598A29766A8BF76BEF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các ứng Intel® RAID Controller hành sau cho dòng S2600TP và S2600KP:

  • Intel RAID Controller RS3LC5
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBR5 hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.
  • Intel RAID Controller RS3LC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBR hỗ trợ RAID 0, 1, 10.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.720.04.00
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ dành cho dòng S2600TP
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ dành cho dòng S2600KP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.