Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24)

19567
5/22/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows cho Intel RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24 cho dòng S2600BP) chỉ hỗ trợ JBOD (passthrough).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 9A1717830B59EEF3D4A46A5826B417721433A3CC

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho các Intel® RAID Controller sau cho dòng S2600BP:

  • Intel RAID Controller RS3KC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT chỉ hỗ trợ JBOD (passthrough).
  • Intel RAID Controller RS3PC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24 chỉ hỗ trợ NVMe/SAS JBOD (truyền qua).

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 16.0-2.51.25.02
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.