Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* Driver cho Intel® Bo mạch máy chủ và Hệ thống dựa trên Chipset Intel® 61X

19562
9/30/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Linux* cho các dòng S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Linux* 2 (ESRT2) cho các dòng S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = v18.02.2019.0603
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600WT
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600CW
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600TP
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600KP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt RHEL 7.x
Hướng dẫn sử dụng cho ESRT2
Hướng dẫn tương tác cho ESRT2

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.