Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* Driver cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

19561
12/13/2021

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển ESRT2 Linux* cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • Kích thước: 75.2 MB
  • SHA1: D241A9DDFB2779709625696C423B2E30B0F4310F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Linux* 2 (ESRT2) cho các dòng S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = v18.02.2020.0827
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bo mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Linux* được hỗ trợ cho dòng S2600WF
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600BP
Hệ điều hành Linux được hỗ trợ cho dòng S2600ST

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt RHEL 7.x
Cách tải trình điều khiển RAID trong quá trình cài đặt RHEL 6.x
Hướng dẫn sử dụng cho ESRT2
Hướng dẫn tương tác cho ESRT2

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.