Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* cho Các bảng mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X

19559
12/12/2018

Giới thiệu

Cung cấp các họ trình điều khiển ESRT2 Windows* S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 761.4 KB
  • SHA1: DA1D26737D759759EAD302D9838AFAC4A38DFB36

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt Intel® Embedded Server RAID Technology điều khiển Windows* 2 (ESRT2) cho các họ S2600WF/S2600BP/S2600ST/M20MYP.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = v18.01.2018.1107
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bảng mạch hoặc hệ thống Máy chủ Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600WF
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600BP
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600ST

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Cách tải trình điều khiển RAID trong khi cài đặt Windows
Hướng dẫn sử dụng cho ESRT2
Hướng dẫn tương tác cho ESRT2

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.