Gói phần mềm điều khiển cho Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)

19557
11/29/2018

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở 16.00.01.00 cho Intel RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24 cho S2600TP và dòng S2600KP) chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 4.6 MB
  • SHA1: 71B219ED081515943FCB8CD539792D73FF88F3DE

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Intel® RAID Controller sau cho dòng S2600TP và S2600KP:

  • Intel RAID Controller RS3KC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWKPTP12GBGBIT chỉ hỗ trợ JBOD (passthrough).
  • Intel RAID Controller RS3PC
    Bộ điều khiển tích hợp trên FHWKPTPBGB24 chỉ hỗ trợ NVMe/SAS JBOD (truyền qua).

Thông tin gói hàng
Gói phiên bản: 2018.11.29
Phiên bản FW = 16.00.01.00

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.