Gói phần mềm cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)

19555
4/11/2019

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở 24.21.0-0091 cho 12Gbs Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB cho dòng S2600BP).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 763F7A6AECF3B23FF25917465534FF5E49B3194C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho các Intel® RAID Controller sau cho dòng S2600BP:

  • Intel RAID Controller RS3LC5
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.
  • Intel RAID Controller RS3LC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGB hỗ trợ RAID 0, 1, 10.

Thông tin gói hàng
Gói phần mềm:24.21.0-0091 (MR 6.14 Điểm phát hành 4)
Chương trình cơ sở 4.680.01-8446

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã khắc phục, các vấn đề đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Phần mềm có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.