Gói chương trình cơ sở cho Intel® RAID RS3YC tích hợp

19554
4/11/2019

Giới thiệu

Cung cấp chương trình cơ sở cho Intel® RAID RS3YC tích hợp (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 3.3 MB
  • SHA1: 763F7A6AECF3B23FF25917465534FF5E49B3194C

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt chương trình cơ sở cho Intel® RAID RS3YC tích hợp (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS)

Thông tin gói
Gói chương trình cơ sở:24.21.0-0091 (MR 6.14 Điểm phát hành 4)
Chương trình cơ sở 4.680.01-8446

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.